Mitä partio on?

Partio on monipuolista harrastustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua 
ottaen huomioon ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Vaikka partiossa puhutaan suorituksista, merkeistä, ihanteista ja lupauksista, on varsinainen partio kuitenkin käytännön toimintaa. Viikoittain kokoontuvissa ryhmissä harjoitellaan omalle ikäkaudelle kuuluvia suorituksia ja viikonloppuisin päästään testaamaan opittuja käytäntöjä retkillä.

Partiokasvatuksen tavoitteena on, että yksilö toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Partiossa oppii taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. Partio on aatteellista toimintaa. Tavoitteena on kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä. Partiolla on arvoperusta, joka löytyy partioihanteista, -lupauksesta ja -tunnuksesta. Partiolupaus on yhteistä kaikille maailman partiolaisille. Se ei ole vala vaan lupaus, joka velvoittaa meitä pyrkimään joka päivä kohti partioihanteita, parhaan kykymme mukaan. Partiolaiset pyrkivät parantamaan maailmaa. Liikkeen perustaja, englantilainen Robert Baden-Powell, toivoi, että partiolainen jättäisi tämän maailman vähän parempana kuin sen löysi. Partio on puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja kaikille avointa. Hespartto perinteikkäänä lippukuntana toimii näiden päämäärien mukaan.

Partio on kasvatusjärjestö

Partiossa toimitaan ryhmässä: sudenpentulaumassa, seikkailijajoukkueessa, tarpoja-, samoaja- tai vaeltajavartioissa. Ryhmässä kasvaa vastuuseen ja oppii toisaalta, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Partio-ohjelma etenee nousujohteisesti antaen lapselle ja nuorelle kehityksen mukaisesti vastuuta. Muita kasvatuskeinoja ovat tekemällä oppiminen, toiminta luonnossa, sosiaalinen toiminta, johtajatehtäviin kouluttaminen, kansainvälinen toiminta, perinteet ja partioaate. Hespartossa toivomme, että nuorilla on mahdollisuus kasvaa aktiiviseen kansalaisuuteen ja että yhteiskunta tukee ja kannustaa nuoria toimimaan arvojensa puolesta. Hespartossa toimiviin ryhmiin voit tutustua toiminta-osiossa.

Partiotoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen

Partiotoiminta on vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Se on nuorten toimintaa, jossa tarvitaan eri-ikäisiä aikuisia ohjaamaan ja tukemaan lasten ja nuorten kasvua. Partiossa johtajiksi kutsutut ohjaajat eivät saa palkkaa, ja perusperiaatteena on jakaa vastuuta kaikille, myös aivan nuorimmille. Hespartossa kaikilla jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin. Uskommekin, että partioharrastustamme, tekemäämme vapaaehtoistyötä ja oppimiamme taitoja arvostetaan yhteiskunnassa. Partiolla on oma tehtävänsä koulun, ammatillisen nuorisotyön ja perheiden rinnalla. Partio tunnetaan yhteiskunnassa toimintana, jonka kautta opitaan elämässä tärkeitä taitoja. Partio vahvistaa nuoria sosiaalisesti sekä tukee nuorten kasvua ja itsenäistymistä.

Partio on maailmanlaajuinen ja perinteikäs

Partioliikkeen perusti englantilainen Robert Baden-Powell, B-P, vuonna 1907. Hän kokosi parikymmentä poikaa eri yhteiskuntaluokista yhteiselle leirille. Pojat toteuttivat vartioissa ohjelmaa, jossa yhdistyivät leikki ja tavoitteellinen toiminta. B-P:n leirikokeilu oli menestys: partioliike oli syntynyt. Suomeen liike tuli 1910, ja myös tytöt olivat toiminnassa mukana alusta asti. Partiotoimintaa on ympäri maailmaa: partiolaisia on kaikkiaan lähes 38 miljoonaa. Suomessa partiolaisia on noin 75 000. Meillä toimitaan eri tavalla kuin Italiassa, Intiassa eri tavalla kuin Kanadassa. Toiminta vaihtelee, mutta perusperiaatteet ovat samat: partio on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja kaikille lapsille ja nuorille avoin kasvatusjärjestö, joka pyrkii tukemaan yksilön kasvua. Kaikki maailman partiolaiset antavat samansisältöisen partiolupauksen, ja heillä on samankaltaiset ihanteet tai lait.